Refback (RCB)

  • HyipFinance.Com hoàn trả (RCB) 50 – 100% hoa hồng nhận được từ các dự án mà các bạn tham gia và đầu tư.
  • Trong vòng 7 ngày các bạn cần phải gửi yêu cầu để nhận rcb nếu quá 7 ngày thì HyipFinance sẽ không RCB cho các bạn

Group Chat